Hem > Nyheter > Innehåll
Silver Lining i Kinas svaga ekonomiska Data
Mar 15, 2016

BEIJING-NedåtgåendeTryckKina'sekonominkanförbli,MenindikatorerärStarttillVisadenekonominstabiliserandeochdeneffekteravstödjandeåtgärderärbörjantillvarakände.

BlandatekonomiskadatafördenförstatvåmånadervarsläpptLördag.Industriellautdataökadenedanförväntan,husförsäljningförbättradochenfasta tillgångarinvesteringarplockadeupp.DessaärBrateckenienekonominsomharvaritsaktadetillTillåtföromstruktureringmedanöverkapacitetärhögg.

andquot;JanuariochFebruariverksamhetdatavarblandat,Menvisadeteckenavtillväxtstabiliseringochävenensnabbareåterhämtningänförväntativissafickoravdenekonomin, andquot;sadeJuliaWang,enHSBCekonom.

Wang'sforskningObsbeskrivsdenåterhämtningidenboendemarknadensomdenandquot;de flestapositivttecken.andquot;Försäljningavbostäderboendehoppade28procentivillkoravgolvutrymme,och43.6procentiintäktervillkor,somJämförMycketgynnsamtmedSenasteår'svinsterav6.9procentoch14.4procentidensammaperioden.Boendeinvesteringarökade3procentåråridenförstatvåmånader,jämförtmeden2.1-procentminskaiDecember.

andquot;Boendeinvesteringardök upptillharbottnatsig,medaninfrastrukturinvesteringarökadeenrobustPace, andquot;sadeWang.

Honförväntar sigurbaniseringpolitiktillspelaennyckelrollilagernivåeritredjeochfjärdeTierstäder,att upprätthålladenåterhämtningibostäderinvesteringar.

ShenMathilde,ChiefekonomavMizuhoVärdepapper,tillskrivasdenreboundiboendemarknadenfrämsttilldenskäritransaktionskatterochintressepriser.

Tillväxtavfasta tillgångarinvesteringarsomenhela,somplockadeuppMycketnågottill10.2procentidenförstatvåmånader,ocksåvisadeandquot;trevandeteckenandquot;avstabilisering.

andquot;Med tanke påstarkaengagemangtillenMerexpansivfinanspolitiskapolitikochenstoraeftersläpningenavgodkäntprojekt,Viförvänta siginfrastrukturinvesteringartillförbliennyckeltillväxtdrivrutini2016, andquot;sadeWangavHSBC.

Emellertid,industriellaproduktionochdetaljhandelförsäljningdatakomisvagareänförväntat,meddenf.d.bokföringdenlägstamånatligatillväxtsedanNovemberav2008,Menbakomdenrelativtsvagdataärvissaatt uppmuntraNyheter.

Wangtillskrivasdenlångsammareindustriellautdatatillväxtfrämsttilllångsammaretillväxtitungabranscher,mestadelsöverkapacitetsektorer.

andquot;Industriellaproduktionkommersannoliktvaradende flestapåverkasgenominsatsertillskäröverkapaciteti2016med tanke påsomdenkombineratstorlekavallasektorermedöverkapacitetgörauppentredjeavTotaltindustriellautdata, andquot;Wanglagt till.

Ikontrast,utdatatillväxtavdenframväxandeochHigh-Endbranscherärfortkörningupp,sominnebärekonomiskaomstruktureringäratt göraframsteg.Produktionavny-energifordon,integreradekretsarochindustriellarobotar,ökade75.9procent, 12.6procentoch17.7procent,respektive, .

Medteckenavstabiliserandeochenreboundifasta tillgångarinvesteringarochboendeinvesteringar,Kina'sekonominkanvaraförväntattillreboundmåttligtidenandrakvartalet.